ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประเภทหนังสือ 

(ลักษณะงานพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประเภทใบปลิว

(ลักษณะงานพิมพ์เป็นแผ่น)